Regulamin szkoleń oferowanych przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk CADemia.pl

§ 1. Wyjaśnienie pojęć:

1) Organizatorem szkoleń jest firma CADemia.pl Weronika Barcz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Beżowej 5/13, zwana dalej Organizatorem.

2) Uczestnikami szkoleń są osoby, które spełnią wszystkie wymagania wymienione w § 3, zwane dalej Uczestnikami.

§ 2. 1. Organizator oświadcza, że posiada status Autoryzowanego Partnera Akademickiego (AAP) oraz Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego (ATC) firmy Autodesk (ATC Site ID: EM303707).

2. Organizator może oferować szkolenia we współpracy z innymi firmami-partnerami i za każdym razem poinformuje o tym Uczestników.

3. W przypadku o którym mowa w ust.2 Organizator jest zobowiązany do przekazania Uczestnikom informacji dotyczących szkolenia.

§ 3. 1. Uczestnikami szkoleń są osoby, które spełniły  podane warunki:

1) zgłosiły chęć udziału w szkolenia – za pośrednictwem e-mail, telefonu komórkowego lub aplikacji typu messenger i otrzymały potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od Organizatora w takiej samej formie;

2) wpłaciły na konto Organizatora kwotę określoną w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia,

3) spełniły pozostałe warunki, określone przez Organizatora w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

2. Uczestnicy, o których mowa w ust.1 którzy zgłosili się na szkolenie dedykowane wyłącznie dla uczniów, studentów lub wykładowców, deklarują że posiadają stosowny status ucznia, studenta lub wykładowcy.

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestników:

1) uczestnictwo w szkoleniu, zgodnym ze specyfikacją zawartą w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia;

2) uzyskanie oryginalnych certyfikatów firmy Autodesk, wystawionych przez Organizatora,

3) wycofanie zgłoszenia bez konsekwencji finansowych (zwrot całości wpłaconej kwoty)
w terminie do 4 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia;

4) Uczestnicy, którzy zgłosili swoją rezygnację z danego szkolenia (niezależnie od terminu), mogą za zgodą Organizatora, przeznaczyć wpłacone środki na poczet innego szkolenia, z tego samego lub innego produktu – z zastrzeżeniem, że szkolenie to należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu niewykorzystanego szkolenia.

§ 5 Prawa i obowiązki Organizatora:

1) odwołanie szkolenia w każdym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora takich, jak niezebranie się grupy uczestników, awaria prądu i innych sieci lub inne trudności techniczne, nie pozwalające na przeprowadzenie szkolenia lub inne zdarzenia losowe;

2) zwrot całości wpłaconych przez Uczestników kwot, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 1;

3) zatrzymanie wpłaconej przez Uczestników kwoty na poczet poniesionych kosztów (opłacenie szkoleniowca, sali, przygotowanie materiałów) w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu i nie poinformowaniu o tym Organizatora w terminie krótszym niż 4 dni robocze;

Share on print